Voorwaarden instructie

Print

 

 

Definities

 

 1. Zeilenderwijs: de personen die namens Zeilenderwijs Watersport Diensten bedrijfsmatig vaarinstructie geven

 2. De client: de persoon die tegen betaling vaarinstructie ontvangt, al dan niet aan boord van een vaartuig

 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Zeilenderwijs en client, waarbij Zeilenderwijs zich verplicht om tegen betaling aan de client vaarinstructie te geven, al dan niet aan boord van een vaartuig

 4. Vaarinstructie: de overdracht van kennis, kunde en ervaring met betrekking tot varen van Zeilenderwijs naar de client, met als doel het verbeteren en uitbouwen van vaardigheid, ervaring en kennis van de client

 5. Begeleiding: het begeleiden van een client tijdens een vaartocht met als doel het verbeteren en uitbouwen van vaardigheid, ervaring en kennis van de client.

 6. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van 'vaarinstructie', wordt ook 'Begeleiding' bedoelt.

 


Verplichtingen van Zeilenderwijs Watersport Diensten

 

 1. Zeilenderwijs geeft naar beste weten en kunnen vaarinstructie aan de client of een groep clienten

 2. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een schip van Zeilenderwijs,  dan is dit schip verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en cascoschade in het gebied waar de instructie plaats vindt

 3. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een schip van Zeilenderwijs, dan staat Zeilenderwijs er voor in dat het schip deugdelijk en voldoende uitgerust is voor gebruik in het gebied waar de instructie plaats vindt

 4. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een schip van Zeilenderwijs,  dan zijn de normale kosten van gebruik van dit schip (zoals Haven- en Bruggelden en Brandstofkosten) voor rekening van Zeilenderwijs.

 


Verplichtingen van de client

 

 1. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een vaartuig van de client, dan is de client verplicht ervoor zorg te dragen dat dit vaartuig is verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en cascoschade in het gebied waar de instructie plaats vindt.

 2. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een vaartuig van de client, dan dient de client er voor zorg te dragen dat het schip deugdelijk en voldoende uitgerust is voor gebruik in het gebied waar de instructie plaats vindt

 3. Wanneer vaarinstructie wordt gegeven op een vaartuig van de client, dan zijn de normale kosten van gebruik van dit vaartuig (zoals Haven- en Bruggelden en Brandstofkosten) voor rekening van de client.

 4. De client dient tijdens de vaarinstructie ten allen tijde instructies van Zeilenderwijs op te volgen voor zover dit van belang is voor de veiligheid van vaartuig en bemanning.

 


Betaling

 

 1. De client dient de overgekomen vergoeding voor de instructie binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te voldoen aan Zeilenderwijs.

 2. Wanneer de vaarinstructie plaats vindt binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dan dient de overeengekomen vergoeding te zijn voldaan voor aanvang van de eerste vaarinstructie.

 


Annulering en wijziging

 

 1. Zeilenderwijs behoudt zich het recht voor om afhankelijk van de weersomstandigheden of de deugdelijkheid van het voor de vaarinstructie te gebruiken vaartuig het instructiemoment uit te stellen, af te breken, of aan de vaste wal voort te zetten.

 2. In geval van uitstel of afbreken van het instructiemoment zal in overleg een nieuwe datum voor (in het geval van afbreken: voortzetting van) de overeengekomen instructie worden vastgesteld.

 3. Reeds gemaakte aanreiskosten worden niet terugbetaald in het geval van afbreken van de instructie of in het geval van uitstel of annulering op het laatste moment.

 4. Indien de client het instructiemoment wil annuleren, moet hij Zeilenderwijs hiervan zo snel mogelijk op de hoogste stellen

 5. Bij annulering door de client is de client aan Zeilenderwijs een schadeloosstelling verschuldig van 50% van de overeengekomen vergoeding bij annulering tot een maand voorafgaand aan het instructiemoment, en 25% van de overeengekomen vergoeding bij annulering langer dan een maand voorafgaand aan het instructiemoment.

 


Aansprakelijkheid

 

 1. Zeilenderwijs is niet aansprakelijk voor schade of letsel door ongeval of diefstal, op, in of rond het vaartuig waarop vaarinstructie wordt gegeven, behalve wanneer deze schade een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de instructeur van Zeilenderwijs.

 2. Zeilenderwijs is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of aan het vaartuig van de client: de client dient zorg te dragen voor een WA en Casco-verzekering voor het vaartuig waarop instructie word gegeven.