Voorwaarden verhuur

Print

 

 

Definities

 

 1. De verhuurder: Zeilenderwijs die bedrijfsmatig en tegen betaling een vaartuig aan derden ter beschikking stelt.

 2. De huurder: de persoon die niet beroepsmatig handelend tegen betaling een vaartuig van Zeilenderwijs in gebruik heeft.

 3. De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Zeilenderwijs zich verplicht om tegen betaling aan de huurder een vaartuig in gebruik te geven.

 


Verplichtingen van Zeilenderwijs Watersport Diensten

 

 1. Zeilenderwijs draagt bij aanvang van de huurperiode het vaartuig over aan de huurder. Zeilenderwijs zorg er voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is op het vaarwater waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

 2. Zeilenderwijs heeft het vaartuig verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, Cascoschade en Diefstal in het gebied waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

 


Verplichtingen van de huurder

 

 1. De huurder stelt zich samen met Zeilenderwijs op de hoogte van de conditie van het vaartuig en de inventaris.

 2. De huurder gebruik het vaartuig als goed huisvader en goed schipper conform de bestemming en mogelijkheden van bemanning, vaartuig en vaaromstandigheden.

 3. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen plaats en lokatie, in de conditie waarin hij het in bruikleen ontvangen heeft.

 4. De kosten van het gebruik van het vaartuig zoals brandstof, lig- en brug-gelden, zijn voor rekening van de huurder

 5. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De kosten van het normale onderhoud en herstel zijn voor rekening van de verhuurder.

 6. De huurder moet schade van alle aard, of feiten en omstandigheden die tot schade kunnen leiden, zo snel mogelijk aan de verhuurder meedelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzigingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en de rechten van de verhuurder.

 


Betaling

 

 1. De client dient de overeengekomen verhuurvergoeding binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen aan Zeilenderwijs.

 2. Wanneer de verhuurperiode aanvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dan dient de overeengekomen verhuurvergoeding te zijn voldaan voor aanvang van de verhuurperiode.

 3. De client dient naast de overeengekomen verhuurvergoeding bij ontvangst van het vaartuig een borg van EUR 1000,- te betalen die overeenkomt met het eigen risico van de verzekering van het vaartuig

 4. Alle kosten van herstel van schade aan vaartuig of inventaris die toe te rekenen zijn aan de huurder en die het eigen risico van de verzekering niet te boven gaan komen voor rekening van de huurder en zullen worden ingehouden van de borg.

 


Aansprakelijkheid

 

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het schip onder zich heeft als deze niet is gedekt door de verzekering. Als de verhuurder kan aantonen dat dez schade niet aan hem of zijn bemanning is toe te rekenen dan is hij niet aansprakelijk.

 2. De huurder is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien het vaartuig werd gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.

 3. Zeilenderwijs is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan personen, hun bezittingen of het vaartuig zelf, door ongeval of diefstal, op, in of rond het vaartuig wat door Zeilenderwijs is verhuurd. De aansprakelijkheid ligt ten alle tijde bij de schipper van het gehuurde vaartuig.

 


Te laat of in slechte conditie inleveren

 

 1. Als het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van de verdere gevolgschade. Dit is niet geval wanneer de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend

 2. Als het vaartuig niet op de overeengekomen plaats kan worden overgedragen, zal Zeilenderwijs het schip voor de huurder terugvaren naar de overeengekomen plaats van inleveren. Kosten van deze haalservice zullen overeenstemmen met de standaardkosten van Delivery door Zeilenderwijs.

 3. Als het vaartuig niet in dezelfde staat wordt ingeleverd als waarin de huurder het heeft ontvangen, mag de verhuurder het op kosten van de huurder herstellen in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Wanneer de kosten van herstel door de verzekering zijn afgedekt zullen de kosten niet voor rekening van de huurder zijn.

 


Annulering

 

 1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder dit zo snel mogelijk laten weten. In geval van annulering binnen een maand voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. In geval van annulering tussen een en twee maanden voor aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de huursom verschuldigd. Annuleren meer dan twee maanden voor aanvang van de huurperiode is kosteloos.

 2. De verhuurder kan de overeenkomst annuleren wanneer het vaartuig door schade, diefstal of verlies niet beschikbaar kan worden gesteld aan de huurder. De verhuurder zal dit zo snel mogelijk aan de huurder laten weten. In dat geval zal de verhuurder niet een ander vaartuig ter beschikking stellen maar de volledige huursom restitueren.

 3. Wanneer de verhuurder het vaartuig pas later dan het afgesproken tijdstip ter beschikking kan stellen aan de huurder zal de verhuurder dit zo snel mogelijk laten weten aan de huurder. In dat geval heeft de huurder het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren dan wel het recht op een verhoudingsgewijze aanpassing van de huursom. Eventuele gevolgschade voor de huurder zoals extra reis- of verblijfkosten zijn voor rekening van de huurder.

 


Schade of verlies tijdens de huurperiode

 

 1. Wanneer tijdens de huurperiode schade ontstaat aan het vaartuig moet de huurder zo snel mogelijk contact opnemen met verhuurder. In onderling overleg zal bepaald worden hoe en of een eventuele schade hersteld zal worden en hoe de huurperiode voortgezet kan worden.

 2. Wanneer tijdens de huurperiode het vaartuig voor de huurder voor het bedoelde gebruik onbruikbaar raakt om de huurperiode voort te zetten zal de verhuurder niet een vervangend vaartuig ter beschikking stellen maar zal de huurperiode eindigen. In hoeverre het vaartuig onbruikbaar is, is ter gezamenlijke beoordeling aan huurder en verhuurder.

 3. Als de onbruikbaarheid toe te rekenen is aan het gedrag van de schipper en/of zijn bemanning zal de huurperiode terstond eindigen zonder restitutie van (een gedeelte van) de huursom en zullen de eventuele kosten van het repatrieren van het vaartuig voor zover niet gedekt door de verzekering voor rekening van de huurder komen.

 4. Als de onbruikbaarheid niet toe te rekenen is aan het gedrag van de schipper en/of zijn bemanning zal de huurperiode terstond eindigen echter met restitutie van de huursom vanaf het moment van eindigen van de huurperiode.